İletişim Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Bildiri Çağrı Metni

İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu

10-12 Mayıs 2017

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bildiri Çağrı Metni

 

Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar;

10 - 12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu” düzenleyecektir.

Sempozyumun temel amacı; bugüne kadar genellikle “zirai” çerçevede ele alınan fındık ürününü iktisadi ve sosyal açıdan ele alarak teori ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Sempozyum fındık konusunda başta akademisyenleri, araştırmacıları, uzman kişileri bir araya getirmeyi ve toplumun ilgili kesimlerine seslenmeyi hedeflemektedir. Fındık üzerine yapılan tarihsel ve güncel çalışmaların sunulacağı Sempozyum ile fındığın hem bölge hem de ülke için iktisadi ve sosyal açılardan öneminin vurgulanması ve bu alandaki politika önerilerinin tartışılması da amaçlar arasında yer almaktadır.

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını, araştırmacıları ve katılımcıları, aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde aramızda görmek arzusundayız.

Üretim Ekonomisi, İktisat Politikası ve Dış Ticaret: Türkiye, dünyada önde gelen fındık üreticisi ülke konumundadır ve fındık ihracatı, toplam ihracatın önemli bir parçasıdır. Bu başlık altında fındık üretim sürecinin üreticiden, işçiye, aracıya, tüccara ve ihracatçıya kadar bileşenlerinin üretim ekonomisi içindeki yerini tartışmayı hedefliyoruz.

Fındık üretimini toplumsal ve ekonomik çerçevede ele almak gereklidir. Fındıkta küçük ve parçalı üretim yapısı, yetersiz hane geliriyle beraber yoksulluk, göç, örgütlenememe, uzmanlaşamama ve benzeri sorunları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Türkiye'de yaşanan tarımsal dönüşümün bir sonucu olarak fındık üretimine verilen desteklerin, fındığın piyasaya bırakılmasının olumsuz ve olumlu sonuçlarının, üretim teknolojisi ve fındık üretimindeki kurumsal aktörlerin etkisinin tüm yönleriyle farklı perspektiflerden tartışılması önemlidir. Üreticinin borçlanmasından, ürünün depolanmasına, ekonomiyi etkinleştiren Tarım Kredi Kooperatiflerinden, üretici kooperatiflerinin tarihsel deneyimlerine kadar pek çok bileşen ve kurumun fındık üretimine katkısı ile arz fazlası, ürün çeşitlendirilmesi, organik tarım, üretimin planlanması, AB tarım politikalarına uyum süreci gibi pek çok konu da bu başlığın altında yer alacaktır. Tarımda ve özel olarak fındık için uygulanan, uygulanması önerilen iktisat politikalarının tartışılması bu çerçevede önemlidir. En önemli tarımsal ihraç ürününün dış ticareti, fiyat oluşumu ya da teknoloji politikaları ile desteklenmesine dair alternatif tartışmaların yanısıra Türkiye’nin dünya fındık piyasasında ve ihracatında varolan potansiyelini tam olarak değerlendirilmesini engelleyen sorunlara ilişkin sunacağınız katkılar ve çözüm önerileriniz, fındığın bütünüyle kullanılamayan ekonomik değerini ortaya çıkarmada büyük yarar sağlayacaktır. 

Kamu Politikaları, Siyasal İlişkiler ve Hukuk: Fındıkla ilgili kamu politikaları geçmişten bu yana Alım ve Fiyat Desteklemesi Politikaları, Dikim Alanlarının Sınırlandırılması Politikası, Alternatif Ürün Desteği gibi farklı stratejilerle şekillenmiştir. Bu anlamda sempozyumda kamu politikalarındaki değişim ile fındık ürünü ve üretimi konularının birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu maliye politikalarıyla fındık üretimi arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar da değerlendirme kapsamındadır.

Diğer yandan fındık, üretildiği yerlerde ekonomik, sosyal yaşamın olduğu kadar siyasal ilişkilerin şekillenmesinde de etkili bir üründür. Bu doğrultuda, fındıkta izlenen politikalarla bunun yerel ve ulusal siyasal süreçlere yansımasının değerlendirildiği çalışmalar da sempozyum kapsamındadır.

Yine fındığa ilişkin geçmişten bu yana birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Mevcut yasal düzenlemelerin eksiklikleri nelerdir? Fındıkla ilişkili olarak yasal düzenlemelerde üretici, tüketici ve siyasal iradenin konumları nelerdir? Yasal düzenlemelerde fındığa nasıl bir gelecek öngörülmüştür? Miras hukukunun ve buna dayalı olarak mülkiyetteki parçalanmanın fındık üretim sürecine etkileri nelerdir? Bu sorular çerçevesinde, hukuksal düzenlemelerle fındık üretimi arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar da sempozyuma önemli katkı sağlayacaktır.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon: Türkiye’ninDünya fındık üretiminde çok önemli bir yeri olmasına rağmen fındık ürünlerinin hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarının büyük bölümünün işlenmemiş bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle fındığın ülke ekonomisine katkısı da sınırlı kalmıştır. Bu katkıyı artırarak fındık ürününden yeterli seviyede yararlanmak için yeni ürünlerin geliştirilmesi, fındık üretimine ilişkin üretim tekniklerinin irdelenmesi, fındık işletmelerindeki yönetim-organizasyon ile muhasebe-finansman sorunlarının ele alınması, fındığa ilişkin markalama ve reklam konusundaki çalışmaların hız kazanması önemlidir. Bu çerçevede, fındığa dayalı gıda sanayinin, Türkiye’nin uluslararası rekabetteki konumunu güçlendirecek tartışma ve öneriler içeren bildiriler beklenmektedir. 

Çalışma Hayatı, Göç, Nüfus ve Sosyal Yapı: Fındık, bölgede çalışma hayatı ve ilişkilerini, nüfus ve sosyal yapıyı da etkilediği gibi bu alandaki dönüşümleri belirleyici bir role de sahiptir. Bu anlamda, fındığın üretildiği bölgelerdeki/şehirlerdeki çalışma ilişkileri, geçici tarım işçileri, tarımsal dönüşüm ve mülkiyet ilişkileri, ücret politikası/seviyesi, istihdam ve işsizliğin yapısı -özellikle kadın emeği, çocuk emeği, sosyal güvenlik, güvencesizlik/prekarite- gibi açılardan etkilerini ortaya koyan çalışmaları beklemekteyiz. Ayrıca fındık ve göç olgusu; hem fındık ürününden kaynaklı mevsimlik işçi göçü hem de fındıktaki yapısal sorunların sebep olduğu ‘dışarıya göç’ çerçevesinde tartışılmasını istediğimiz önemli başlıklardandır. 

Sempozyumun ana temasıyla uyumlu olmak kaydıyla, buradaki temalar altında önerdiğimiz başlıklar dışındaki çalışmaları da değerlendirmekten memnuniyet duyacağız.

Bildiri sunmak isteyen katılımcıların, 15 Mart 2017 tarihine kadar 250-500 kelimelik bildiri özetlerini findikekonomisi@odu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiri özetleri 31 Mart 2017 tarihinde açıklanacaktır. Ayrıca seçilen bildirilerin Ünye İİBF dergisinde tam metin olarak yayınlanması planlanmaktadır. 

Saygılarımızla,

 

Sempozyum Düzenleme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa SAKAL

Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Özgür NARİN

Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Çağatay E. ŞAHİN

Arş Gör. Dr. M. Erman EROL

Arş Gör. Dr. Oğuz TÜMTÜRK

Arş. Gör. Dr. Erol TEKİN

Arş. Gör. Cem ANGINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00